Sunday, February 20, 2011

SH-H-H-H-H-H! (Universal, 1955)


Wonderfully cartoon-ey!